Календарен график за дейностите на БАЧУ за септември 2014г.–2015г.

  • Печат

Месец Септември

- Среща за учредяване на секция “Частни гимназии” към БАЧУ- избор на ръководство и създаване на тематичен план за работа през периода.

                  Срок: 09.09.2014г.
                  Отг. Нели Младенова и Дора Петрова

- Работна среща на секция “Детски градини” за приемане на план за работа на секцията.

                 Срок: 16.10.2014г.
                 Отг. Илонка Горанова, Теодора Таскова и Розалия Георгиева

Месец Октомври

- Работна среща на секция “Професионални колежи”- приемане на план за работа през периода и подготовка на актуализирани искания към МОН и други институции за законово уреждане на статута и развитието на професионалните колежи.
                Отг. Минка Цветкова

-Работна среща на Дискусионен клуб БАЧУ- ЧЕСТИТА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА! Преглед на актуалното състояние на членовете в началото на учебната година; свободна размяна на мнения по актуални въпроси; предложения на казуси и начини за разрешаването им по отношение на статут, автономност и дискриминация на частните училища и разпределяне на дейностите от календарния график.
            Домакин: ЧОУ „Елин Пелин” – Стара Загора, директор – Катя Русева
            Време: 10 октомври 2014г.
            Отг. Диляна Божинова

- Учредяване на Ученически клуб за наука и култура към БАЧУ и НБУ с участието на ученици, преподаватели, докторанти и студенти от НБУ. Приемане на тематичен план за работа. Клубът може да има 4 сесии годишно и да бъде мобилен – всяка сбирка да се провежда в различно училище.
          Срок за учредяване: 25-30 октомври 2014 г.
          Отг.: Милка Славчева

- Сключване на договори между гимназии и професионални колежи-членове на БАЧУ с НБУ за продължаващо обучение на възпитаниците си в НБУ.
         Срок: 30.10.2014г.
         Отг. Директорите на гимназиите и колежите
         От УС на БАЧУ – Минка Цветкова

- Сключване на договори с НБУ за провеждане на практики и стажове на студенти от НБУ в частните училища – членове на БАЧУ.
         Срок: 15.10.2014г.
         Отг.: Диляна Божинова

Месец Ноември

-Създаване на Дискусионен клуб по въпросите на образованието – с участието на представители на НБУ и БАЧУ. Иницииране на теми за работа. Клубът може да има 2 сесии годишно (есенна и пролетна) по значими теми, представляващи интерес за БАЧУ и НБУ.
          Отг.: Валентина Денчева

- Сключване на договор между БАЧУ и НБУ за използване на зали, лаборатории, ателиета по изкуствата и др. с цел провеждането на открити уроци на училищата под методическото ръководство и с участието на преподаватели от НБУ, както и за съвместни прояви.
          Срок: 15.11.2014г.
          Отг. Ира Анева
          Директорите на училищата

- Разширяване дейността на Дискусионен ученически форум за гражданско образование и инициативи към БАЧУ съвместно със Студентския съвет на НБУ. Учредителна среща и иницииране на тема за работа.
         Срок: 10.11.2014г.
         Отг.: Радка Карагьозова

- Работна среща с новия ръководен екип на МОН с цел опознаване и представяне на предложенията на БАЧУ за законово уреждане на проблемите на частните училища и детски градини.
         Отг. Милка Славчева

- Осъществяване на контакти с народните представители в новото Народно събрание за подкрепа на предложенията на БАЧУ за новия Закон за училищното образование.
         Отг. Членовете на УС

Месец Декември

- Благотворителни дейности на детските градини и училища – членове на БАЧУ в подкрепа на социално значими каузи.
         Отг. Всички членове

Месец Януари

- Обновяване на Виртуалното изложение – включване на повече членове; актуализиране на видео-материалите на първите участници; информация за значими събития от дейността на БАЧУ и на училищата.
         Отг. Радка Карагьозова

Месец Февруари

- Създаване и обсъждане на анкетна карта за организиране на ежегодни проследяващи изследвания в частните училища и НБУ за реализацията на възпитаниците им.
         Отг.: Диляна Божинова

- Кръгла маса на тема: „Взаимодействие между детската градина и семейството за развитието на игровата култура на децата”.
        Отг. Илонка Горанова

Месец Март

- Виртуално изложение „Частни училища 2015”.
       Отг. Радка Карагьозова

- Дискусионен ученически форум.
       Отг. Радка Карагьозова

Месец Април

- Традиционен фолклорен преглед „Нашите корени” - съвместно с НБУ.
      Отг.: Илонка Горанова

 


Забележка: Неразделна част от календарния график на БАЧУ за 2014/2015г. са плановете за работата на секциите: „Детски градини”, „Гимназии” и „Професионални колежи”; на Дискусионен клуб БАЧУ и план за изпълнение на Меморандум между НБУ и БАЧУ.