Google+
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Каталог

ПРЕПОРЪЧАНО:

Субсидии за частни училища или колко са важни едни 20%

 Анализ на Десислава Николова, Институт за пазарна икономика

Преди няколко дни парламентарната комисия по образованието и науката набързо гласува една нова алинея към законопроекта за предучилищното и училищното образование, която с лека ръка успя да опорочи добрата идея държавната субсидия да следва децата, независимо дали те учат в държавни градини и училища или в частни.

Read more...

Последвайте ни

                              

Анкета

Смятате ли, че учителите в частните училища преподават по-добре учебния материал?

Регистрация

Устав

Устав на “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА”

У С Т А В

НА
СДРУЖЕНИЕ  С  НЕСТОПАНСКА  ЦЕЛ

  “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА”

 Приет с решение на общото събрание на заседание,
проведено на 12.06.2001 година

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.  Българската асоциация на частните училища е юридическо лице - сдружение с нестопанска цел на български юридически и дееспособни физически лица, които обединяват усилията си за развитие на частното образование и преду-чилищното възпитание в България и за издигане на обществения им авторитет.
Чл. 2. Българската асоциация на частните училища осъществява своята дейност въз основа на действащите закони в Република България, този устав и ре-шенията на общото събрание.
Чл. 3. Българската асоциация на частните училища е организация за осъществяване на дейност в частна полза.


НАИМЕНОВАНИЕ
Чл. 4. (1) Наименованието, под което сдружението осъществява дей-ността си, е БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА (БАЧУ). На-именованието може да се изписва и на чужд език.
(2) БАЧУ има кръгъл печат, на който се изписва нейното наименование, и собствен запазен знак.

 

СЕДАЛИЩЕ
Чл. 5. Седалището на БАЧУ е в гр. София, район “Триадица”, ул. ”Деян Белишки” бл. 107, ет. 2.

 

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ
Чл. 6. Българската асоциация на частните училища си поставя следните цели:
1. да защитава общите интереси на своите членове пред държавните и общинските органи, неправителствени и други организации;
2. да създава условия за лоялна конкуренция между участниците в про-цеса на развитие на частното образование и предучилищното възпитание;
3. да съдейства за повишаване качеството на обучението в частните училища;
4. да  участва активно в промените в образователната система у нас.
Чл. 7. Средствата за постигане на целите, които си поставя Българската асоциация на частните училища, са:
1. представлява своите членове и защитава техните интереси пред дър-жавните органи и обществените организации при прояви на нелоялна конкуренция, некоректност и други незаконосъобразни действия на български и чуждестранни организации и лица;
2. предоставя на съответните държавни органи предложения при разра-ботване и актуализиране на закони и подзаконови нормативни актове, свързани с развитието на образованието и възпитанието на децата и подрастващите;
3. сътрудничи с Министерство на образованието и науката за развитието на частните училища и частните детски градини, усъвършенстването на норматив-ната уредба и в осъществяването на актуални образователни проекти;
4. набира и обобщава информация за състоянието и развитието на част-ното образование и предучилищно възпитание и я предоставя на членовете си и на средствата за масова информация;
5. разработва и предлага на своите членове норми на колегиалност, етичност и лоялност;
6. привлича за сътрудничество и партньорство организации и граждани, съпричастни към частното образование и предучилищно възпитание;
7. съдейства на своите членове за извънсъдебно уреждане на спорове между тях;
8. установява и развива контакти и сътрудничество със сродни междуна-родни организации и с частни училища и частни детски градини в други страни и представлява своите членове в международни прояви, свързани с дейността им, без да нарушава техните права за пряко участие.

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 8. Българската асоциация на частните училища има следния предмет на дейност: разработване на проекти за постигане на високо равнище на обучение в частните училища; организиране на рекламна и информационна дейност за популя-ризиране на постиженията на частните училища и частните детски градини-членове на БАЧУ, организиране на различни форми за повишаване на квалификацията и    подпомагане на професионалното развитие на педагогическите кадри в частните училища и частните детски градини; организиране на конкурси,конференции, се-минари, симпозиуми по въпросите на образованието и други прояви за насърчаване на гражданската активност, социалната солидарност и дарителството, в защита пра-вата на децата и младите хора в училище; участие в национални, регионални и меж-дународни образователни програми.

 

СРОК
Чл. 9. Българската асоциация на частните училища се създава за неопре-делен срок.

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 10. Органите на управление на Българската асоциация на частните училища са:

общо събрание;
управителен съвет;
председател на БАЧУ.

Общо събрание
Чл. 11. (1) Общото събрание (ОС) е върховен орган на Българската асо-циация на частните училища.
(2) Общото събрание се състои от всички членове на БАЧУ.
Чл. 12. Общото събрание има следните права:
1. приема, изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет и председате-ля на БАЧУ;
4. приема и изключва членове;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове;
6. взема решения за участие в други организации;
7. взема решения за преобразуване или прекратяване на БАЧУ;
8. приема основните насоки и програма за дейността на БАЧУ;
9. приема бюджета на БАЧУ;
10. утвърждава структурата на БАЧУ и създаването на помощни органи;
11. взема решения относно дължимостта и размера на встъпителния и годишен членски внос или на други вноски по необходимост;
12. приема отчета за дейността на управителния съвет;
13. отменя решения на другите органи на БАЧУ, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи нейната дейност;
14. утвърждава щата на служителите на БАЧУ;
15. взема решения и по други въпроси, предвидени в устава.
....................................................................................................................................

Управителен съвет
Чл. 20.  (1) Управителен орган на на Българската асоциация на частните училища е управителният съвет (УС).
(2) Управителният съвет се състои от седем лица - членове на БАЧУ. Юридическите лица, които са членове на БАЧУ, могат да посочват за членове на УС и лица, които не са членове на Българската асоциация на частните училища. Членовете на управителния съвет се избират от общото събрание с явно гласуване за срок от три години.
(3) Избраният от общото събрание председател на БАЧУ е член по право на управителния съвет и негов председател.
(4) На своето първо заседание управителният съвет избира измежду своите членове заместник-председател и секретар.
Чл. 21. Управителният съвет има следните правомощия:
1. представлява Българската асоциация на частните училища и определя обема на представителната власт на отделни свои членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на БАЧУ при спазване на изискванията на устава;
4. подготвя и внася в общото събрание проект на бюджет;
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на БАЧУ;
6. определя реда и организира извършването на дейността на БАЧУ и носи отговорност за това;
7. определя адреса на БАЧУ;
8. разглежда молбите за приемане на нови членове в БАЧУ и предлага решения на общото събрание;
9. осъществява и поддържа връзка с Европейския съвет на националните  асоциации на независимите училища и предлага на общото събрание членство в други сродни международни организации;
10. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно ус-тава не спадат в правата на друг орган;
11. изпълнява задълженията, предвидени в устава.
....................................................................................................................................

Председател
Чл. 24. Председателят на Българската асоциация на частните училища се избира пряко от общото събрание с обикновено мнозинство, с явно гласуване, за срок от три години и по право е председател и на управителния съвет.
Чл. 25. (1) Председателят ръководи оперативно дейността на БАЧУ въз основа на устава и решенията на общото събрание. Той представлява БАЧУ в стра-ната и в чужбина.

(2) Председателят, в рамките на своята компетентност:

1. организира изпълнението на решенията на общото събрание;
2. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;
3. предлага на управителния съвет щата на БАЧУ и сключва трудовите договори със служителите и всички други договори, свързани с изпълнението на те-кущата дейност в БАЧУ;
4. извършва сделки с имуществото на БАЧУ с одобрението на УС в гра-ниците, определени от общото събрание;
5. предлага на общото събрание промени в състава на УС;
6. съхранява текущата документация и архива на БАЧУ;
7. отчита дейността на управителния съвет пред общото събрание.
Заместник-председател и секретар
Чл. 26. (1) Заместник-председателят на управителния съвет се избира от състава на УС с обикновено мнозинство, с явно гласуване, за срок от три години.
(2) Заместник-председателят на управителния съвет има следните право-мощия:
1. подпомага председателя на управителния съвет при изпълнение на функциите му, регламентирани в чл. 25;
2. при отсъствие на председателя, по негова писмена заповед, поема де-легираните му в нея правомощия;
(3) Секретарят на управителния съвет има следните правомощия:
1. подпомага председателя на управителния съвет при организирането на работата на общото събрание и на управителния съвет;
2. координира дейностите по подготовката и изпълнението на целевите програми на БАЧУ.

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Възникване на членството
Чл. 27. (1)  Членуването в Българската асоциация на частните училища е доброволно.
  (2) В Българската асоциация на частните училища могат да членуват български юридически лица и дееспособни физически лица.
Чл. 28. (1) За членове на БАЧУ могат да бъдат приети лица, които при-тежават лиценз от Министерството на образованието и науката за откриване на частно училище или частна детска градина.
(2) Освен лицата по ал. 1, за членове на БАЧУ могат да бъдат приети и лица, които имат високи професионални постижения в сферата на образованието, ползват се с добра репутация и доверие сред членовете и са препоръчани от трима членове с членство най-малко три години.
Чл. 29. За почетни членове на БАЧУ могат да бъдат приети лица, които са известни със своите академични постижения или с изключително качество в про-фесионалната си дейност в областта на образованието.
Чл. 30. За членове на Българската асоциация на частните училища не могат да бъдат приемани:
1. лица, на които е отнет или е отнеман  лиценза за частно училище или частна детска градина;
2. лица, които са на държавна служба. Такива лица могат да бъдат прие-мани само за почетни членове;
3. лица, които членуват в организации с религиозна насоченост, извън официално регистрираните вероизповедания в Република България;
4. лица, които членуват в други организации или сдружения, чиито цели и предмет на дейност са идентични или сходни с целите и предмета на дейност на Българската асоциация на частните училища.
Чл. 31. Членовете на БАЧУ се приемат от общото събрание по предло-жение на управителния съвет, въз основа на писмена молба и документи, удостове-ряващи статута им съгласно чл. 28, ал. 1 и декларация, че не са налице обстоятелст-вата по чл. 30.

Прекратяване на членството
Чл. 32. (1) Членството в Българската асоциация на частните училища се прекратява:
1. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член-физиче-ско лице;
2. с изключването поради:
а. неспазване на разпоредбите на устава на БАЧУ;
б. неплащане на членски внос;
в. увреждане на престижа на БАЧУ, възпрепятстване осъществяването на целите й, нарушаване на професионалната и колегиална етика или друга основа-телна причина. Заинтересованата страна се поканва писмено да изясни обстоятел-ствата, ако желае,  пред управителния съвет;
г. членуване, освен в БАЧУ и в други организации или сдружения, чиито цели и предмет на дейност са идентични или сходни с целите и предмета на дей-ност на Българската асоциация на частните училища.
3. с прекратяването на БАЧУ;
4. при отпадане. Отпадането поради невнасяне на установените иму-ществени вноски и системно неучастие в дейността на БАЧУ се констатира по до-кументи, предвидени в устава;
5. въз основа на писмено уведомление до управителния съвет от желае-щия да напусне член. Прекратяването на членството в този случай настъпва от дата-та на подаването на уведомлението.
(2) Решението се взема от общото събрание при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
....................................................................................................................................
Права на членовете
Чл. 38. (1) Членовете на Българската асоциация на частните училища имат право:

 да участват в управлението на БАЧУ. Всеки член може да участва, ако желае, в заседанията на управителния съвет, независимо дали се разглеждат въпро-си, засягащи неговите интереси;

 да бъдат информирани за дейността на БАЧУ;

 да се ползват от имуществото на БАЧУ при условия и по ред, опреде-лен в нейните вътрешни правила;

 да се ползват от резултатите от цялостната дейност на БАЧУ;

 да участват в организираните от БАЧУ прояви;

 да поставят за разглеждане от БАЧУ на въпроси, засягащи тяхната дейност;

(2) Членовете на БАЧУ могат да ползват името и знака на Българската асоциация на частните училища за оповестяване членството си в нея при свои пу-блични, рекламни и други подобни дейности само с предварителното изрично съ-гласие на председателя.
Задължения на членовете
Чл. 39. Членовете на Българската асоциация на частните училища са длъжни:

 да спазват този устав и да изпълняват решенията на органите на уп-равление на БАЧУ;

 да плащат членски внос в определените от общото събрание размер и срок;

 да съдействат за постигане целите на БАЧУ, да участват в дейността й и да подпомагат нейните инициативи;

 да предоставят на БАЧУ информацията, необходима за изпълнение на взетите решения и за постигане на нейните цели;

 да предоставят средствата, необходими за изпълнение на целеви про-грами и за други прояви на БАЧУ, за които те предварително са дали съгласие;

 да уведомяват своевременно управителните органи на БАЧУ за настъ-пили промени в органите на управление на юридическите лица - членове и за лица-та, които ги представляват.

Чл. 40. Почетните членове участват в дейността на БАЧУ със съвещате-лен глас.


 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Този устав е приет на заседание на общото събра-ние на Българската асоциация на частните училища, проведено на 12.06.2001 г. (дванадесети юни две хиляди и първа година) в гр. Пловдив и е подписан от всички присъствали членове по приложения списък..

Забележка: Уставът на БАЧУ е публикуван с известни съкращения.

 

 

 

Документи за членство

МНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ

ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

СПОДЕЛЕТЕ ГО!

Още за "фалшивите" оценки

Видео:Пресконференция

Как можете да станете член на БАЧУ?

Ако сe интересувате как да станете член на БАЧУ и да имате подкрепата на единствената браншова организация в областта на образованието, моля прочетете повече тук.

Виртуално изложение "Частни училища" 2015 г.

Първото в България виртуално изложение вече е факт. Какво можете да научите от него и как ще ви помогне в избора на училище за вас или вашето дете? Научете повече за виртуалното изложение тук.

 

Субсидии от държавата- повече за програмата.

 Повече за програмата "Парите следват ученика" и ще подпомогне ли държавата учениците, които учат в частни училища. Научете повече за тази програма тук.