Изх. № 65/ 30.05.2022 г.

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА БАЧУ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
приложено изпращам линкове за попълване на въпросници за родители, учители и ученици. Това е поредно емпирично представително изследване, което предстои по повод на 25 години БАЧУ и има за цел да очертае промени, настъпили в частните училища спрямо 2017 г., и тенденциите за развитие в тях.
Както и в предишните проучвания и това дава възможност да се създаде картината на ЧО не само на членовете на БАЧУ, но и в страната. Това е възможност с конкретните данни, информация и сравнителен анализ да бъдат запознати институции и организации, с които си партнираме. Настоящото изследване е разширено за ЧДГ, които липсваха в предишните издания, както и с постижения на ученици и учители. Всички заслужават техните успехи да станат достояние на общество и заинтересовани институции и организации на предстоящите дейности по повод на юбилея! Наближава краят на учебната година и навременното попълване на анкетните карти е от особено значение!
Колеги,
Обръщам се към вас настоятелно, да бъдат попълнени посочените въпросници от голяма част от вашите родители, учители, ученици, в посочения срок, за да получим по-пълна представителна информация, която в сравнителен план спрямо 2017 г. да ни ориентира с какво се справяме и къде да насочим усилия в следващите години, това от което се нуждаем, за да начертаем бъдещето!

За уточнение: актетните формуляри се отнасят за всички видове училища и етапи на образование и ДГ.

В детските градини се попълват само от учители и родители, а в началния етап освен за учители и родители и за ученици от 3-4 клас. За останалите, големите, всички.

Във въпросниците има познати въпроси, но и такива, които за всеки член на БАЧУ имат конкретика и значение за предстоящото честване на 25 години БАЧУ- постижения на учители и ученици- мярка в плана ни за това честване.

Крайният срок за попълване и изпращане е 18 юли 2022 г. , за да успее екипът да анализира предоставената информация, а ние да я включим в плана на честване! Моля, проследете как се развива изследването!
Благодаря ви предварително!

Благодаря на екипа на проф. Нели Бояджиева, СУ “Климент Охридски”, който отново пое да извърши създаването на въпросниците, обработката, систематизирането и сравнителния анализ на получените данни! Голяма част от колегите познават този екип от първите две изследвания!

Анкета за учители: https://forms.gle/GJLkpAyoTo9HdJfx7

Анкета за ученици: https://forms.gle/u8fB5DpSJ5JnzyiQ7

Анкета за родители: https://forms.gle/LWAq5dmD7RX6Ai328

На всички пожелавам успешни дни!

С уважение,

Мария Каменова
Председател на БАЧУ