Промени в ЗПУО, обн. в бр. 11 от 2 февруари 2023 г. – Промяна в чл. 164, ал 1 от ЗПУО – предоставя за ползване от…
“всички деца и от всички ученици от I до XII клас включително познавателни книжки, както и учебници и учебни комплекти и електронно четими учебници за учебните предмети по чл. 154, т. 1 и 3 и за специалните предмети по чл. 154, т. 5”, както и валидиране на компетентности.