Стартиране и провеждане на кампания 3 (три) за изпълнение на проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с период на изпълнение до 31.08.2020 г.”, ОП “Наука и образование за интелигентен разтеж” 2014 – 2020 …
Прочетете повече »