• Управителен орган на на Българската асоциация на частните училища е управителният съвет (УС).
• Управителният съвет се състои от три до седем лица /изм. ОС 27.06.2016 г./. Юридическите лица, които са членове на БАЧУ, могат да посочват за членове на УС и лица, които не са членове на Българската асоциация на частните училища. Членовете на управителния съвет се избират от общото събрание с явно гласуване за срок от три години.
• На своето първо заседание управителният съвет избира измежду своите членове председател, заместник-председател и секретар.
• Избраният от Управителният съвет председател на БАЧУ е член по право на управителния съвет и негов председател.… Прочетете повече »