• Проект на Наредба за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие
• Обучение на педагогически специалисти
• Промени в реквизити за документи за учебната 2019/2020 година ….

Служебна кореспонденция »