На 31 март 2017 година се проведе общото годишно събрание на БАЧУ. Събранието се проведе при следния дневен ред:  1. Отчет на УС за дейността на БАЧУ през 2016 г. 2. Финансов отчет за 2016 г. 3. Приемане на бюджет за 2017 г. 4. План за работата за БАЧУ за 2017 г. На събранието присъстваха 25 члена на БАЧУ. В хода на събранието бяха разгледани приоритетите на БАЧУ, беше направен отчет на дейността на секция “Детски градини”, секция “Училища” и секция “Медии”.