Уважаеми колеги,
изпращам покана от екипа на Изпълнителна агенция “Програма за образование” за включване в общественото обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Програма „Образование“ 2021-2027 г..

Целта на процедурата е насърчаване на позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот.

Проектът на документите е публикуван на следния адрес: https://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1233 и в раздел „Процедури/Процедури в процес на обществено обсъждане“: https://sf.mon.bg/?go=page&pageId=362 на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и в ИСУН 2020 на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/PublicDiscussion.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е на обща стойност 31 123 577 лева европейско и национално съфинансиране. Допустими кандидати и партньори по цитираната процедура са общини, държавни, общински и частни образователни институции – детски градини и училища, юридически лица с нестопанска цел с доказан опит и експертиза в сферата на социалната и/или образователната интеграция на уязвими групи, читалища, специализираните обслужващи звена по Закона за предучилищното и училищното образование – Национален дворец на децата и Национален музей на образованието.

Писмени възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни на следния електронен адрес: infosf@mon.bg, както и в ИСУН 2020, в срок до 05.10.2023 г. включително.

Колеги, има достатъчно време да се запознаете с насоките и изпратите вашите предложения и възражения. Знаете, че включването на ЧО в Програма за образование се дължи на активната позиция на предишния УС на БАЧУ. Сега е ред на членовете.

С уважение,

Мария Каменова
Председател на БАЧУ