Здравейте, колеги!
Препращам материали, които могат да представляват интерес за вас, защото са свързани с отпускането на безвъзмездни средства от създаденият Фонд за малки и средни предприятия. Фондът за МСП „Ideas Powered for Business“ е схема за отпускане на безвъзмездни средства, чиято цел е да подпомага правата на интелектуална собственост (ИС) на малките и средните предприятия (МСП) в ЕС. Фондът е инициатива на Европейската комисия, която се изпълнява от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и ще обхваща периода от 10 януари 2022 г. до 16 декември 2022 г.

Финансовите средства са ограничени и ще бъдат отпуснати по реда на кандидатстване.

Закрилата на ИС може да обхваща много различни активи, а именно марки, дизайни, патенти, корпоративна идентичност, продукти, услуги и процеси.
Фондът за МСП предлага финансова подкрепа за МСП, установени в Европейския съюз. Заявлението може да бъде подадено от собственик, служител или упълномощен представител на МСП от ЕС, действащ от негово име. Безвъзмездните средства се превеждат директно на МСП.

Регистрация на Вашето предприятие можете да направите на следния линк:

https://euipo.europa.eu/sme-fund/bg/user/login

Процесът изисква предварителна подготовка на няколко документа. Те трябва да са във формат PDF:

1. Банково извлечение на дружеството (образец), в което се съдържат следните данни: наименование на дружеството като титуляр на сметката; пълен IBAN номер с код на държавата (примери); и BIC/SWIFT код.

2. Удостоверение за ДДС или Удостоверение за национален регистрационен номер на дружеството, издадено от компетентния национален орган.

3. Ако вашето МСП използва услугите на представител или вие сте представител, действащ от името на МСП, трябва да подадете „Клетвена декларация“ ( образец), подписана от упълномощен собственик или служител на МСП.

За Ваше улеснение Ви изпращаме част от изискуемите документи, както и Насоки за кандидатстване по първата процедура. Всички конкретни въпроси, свързани с настоящата покана, трябва да бъдат адресирани до Информационния център на EUIPO на:

information@euipo.europa.eu

Обмислете внимателно и се консултирайте дали попадате в обхвата на предложението!

Успех в начинанията!

Мария Каменова
Председател на БАЧУ

Приложение:

Документи за изтегляне