Проект на Стратегия за възпитателната работа в образователните институции /2019 -2030 г./

Настоящата Стратегия за възпитателната работа в образователните институции, наричана по-нататък за краткост Стратегията, е първият стратегически документ, който структурира  политиките и мерките, свързани с възпитателната работа в образователните институции…..

Оригинален текст на уеб-сайта на МОН »