Решение № 9, София, 10-ти май 2018 г. (обн. – ДВ, бр., 42 от 22.05.2018 г.)

Конституционният съд в състав: Борис Велчев –председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа в закрито заседание на 10-ти май 2018 г. конституционно дело № 5/2017 г., докладвано от съдия Анастас Анастасов.

Производството е по реда на чл. 149, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Конституцията на Република България.
Делото е образувано на 06.06.2017 г. по искане на 71 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност и на несъответствие с общопризнатите норми на международното право и международните договори, по които България е страна на разпоредби от Закона за предучилищното и училищното образование – ЗПУО (обн. – ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.; посл. изм. – ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.)….

Извлечение от пълния текст »