e-mail: ruliceum@abv.bgruliceum@mail.bg
web: http://ruliceum.org/

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ с разширено изучаване от І-ви до VІІ-ми клас и профилирано обучение от VІІІ-ми до ХІІ-ти клас по руски и английски езици

Адрес: гр. София 1164, район Лозенец, ул. „Свети Наум” №36

Тел./факс: 02 963 02 91, GSM 0888 72 11 010888 72 11 01,0894 72 53 010894 72 53 01, 0888 53 21 230888 53 21 23