Американският колеж в София е профилирана гимназия с прием след завършен 7. клас. Ръководена от фондация „Софийски Американски училища”, тя е открита с Решение № 440 на Министерския съвет на Република България от 26 октомври 1992 г. на основание чл. 12 от Закона на народната просвета.

През 2004 г. Американският колеж получи пълна акредитация от Международната бакалауреатска организация (IBO).

През 2005 г. Американският колеж получи пълна акредитация и от американската Асоциация на колежите и училищата от средните щати (MSA).

https://www.acs.bg/bg/