2023
Промени в ЗПУО, обн. в бр. 11 от 2 февруари 2023 г. – Промяна в чл. 164, ал 1 от ЗПУО

Промени в ЗПУО, обн. в бр. 11 от 2 февруари 2023 г. – Промяна в чл. 164, ал 1 от ЗПУО – предоставя за ползване от… “всички деца и от всички ученици от I до XII клас включително познавателни книжки, както и учебници и учебни комплекти и електронно четими учебници

2022
За пръв път тази година Столична община включва частното образование, членове на БАЧУ, за Наградата на СО по случай 24 май!

За пръв път тази година Столична община включва частното образование, членове на БАЧУ, за Наградата на СО по случай 24 май! »

Решение на СОС от 16.12.2021 г., за включване на частните образователни институции, наравно с останалите в системата на предучилищно и училищно образование в ежегодните награди на СО

Решение на СОС от 16.12.2021 г.

2020
Нови резултати от активността, професионализма и авторитета на БАЧУ
Ново постижение на БАЧУ в резултат на проведената работна среща с министър Вълчев и екип на МОН

Изх. № РУО1-8004/09.04.2020 г.

2019
В навечерието на Новата 2020 година в Закона за Бюджет 2020 и за децата със СОП в Частното образование са предвидени 2 милиона лева!
Стартиране и провеждане на кампания 3 (три) за изпълнение на проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с период на изпълнение до 31.08.2020 г.
Стартиране и провеждане на кампания 3 (три) за изпълнение на проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с период на изпълнение до 31.08.2020 г.

Стартиране и провеждане на кампания 3 (три) за изпълнение на проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с период на изпълнение до 31.08.2020 г.”, ОП “Наука и образование за интелигентен разтеж” 2014 – 2020 … Прочетете повече »

Отпадане на попълването на Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството

Отпадна необходимостта от попълване на Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството  от родители на деца и ученици от частните детски градини и училища

Постигнато! Променени срокове и документи …

Променени срокове и документи за получаване на познавателни книжки, учебни комплекти и учебници в частното образование. Решение на МОН от 25.03.2019 г.

2018
Включване в програма за даровити деца

Включване на учениците от частни училища в Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби

Включване в програмата на МОН за квалификация

Учители и директори от частните училища и градини са включени в програмата на МОН за квалификация

Получаване на стипендии от учениците от 8-ми до 12-клас

По инициатива на БАЧУ стипендии ще получат учениците от 8-ми до 12- ти клас от частните училища.

2017
Облекчена процедура за пререгистрация

По предложение на БАЧУ пререгистрацията на частните детски градини и училища по ЗПУО се извърши по облекчена процедура

2008
Безплатни учебници и помагала

По предложение на БАЧУ и с решение на Министерския съвет учениците в частните училища от 1-7 клас и децата в подготвителните групи получават безплатни учебници и помагала

2007
Учредено безвъзмездно право на строеж на училищни сгради със собствени инвестиции

С решение на Столичния общински съвет четири частни училища получиха общински терени с учредено безвъзмездно право на строеж на училищни сгради със собствени инвестиции

2006
Включване в стратегията за развитие на столичното образование

По инициатива на БАЧУ частните училища са включени в Стратегията за развитие на столичното образование

2005
Изменения в Наредбата за отдаване на общинска собственост под наем

По инициатива на БАЧУ СОС прие изменения в Наредбата за отдаване на общинска собственост под наем, с които се определя преференциална начална наемна цена за частни училища и детски градини

2001
Отменен ДДС върху таксите в частните училища

По предложение на БАЧУ Народното събрание отмени ДДС върху таксите в частните училища