Включване на учениците от частни училища в Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби