Чл. 25. (1) Контролът по спазването на нормите, заложени в Етичния кодекс, се възлага на Комисия по етика, която се състои от Председател и двама членове.
(2) Членовете се избират от Общото събрание за срок от три години с мандата на УС.
(2-а) В случай на наложила се промяна в състава на Комисията, УС, на свое заседание, приема нов член, с мандата на Комисията За същото уведомява писмено членовете на Общото събрание.
(3) Председателят на Комисията по се излъчва от членовете на комисията.
(4) Председателят на Асоциацията по право присъства на заседанията на Етичната комисия. При негово отсъствие упълномощава член на УС.
(5) Комисията изработва Правилник за работата си и го представя на УС за съгласуване в рамките на 1 месец след избора.
(6) Решенията си Етичната комисия докладва на УС, който взима окончателно решение и уведомява членовете на Общото събрание.

Чл. 26 (1) Етичната комисия проучва отделните казуси като събира информация, изслушва заинтересованите страни, проучва законовите норми, приложими към случая, играе ролята на медиатор с цел решаване на случайте в рамките на Етичната комисия. Консултира при необходимост. Взима решения, които внася в УС на БАЧУ и аргументира при нужда позицията си пред Общото събрание. Предлага промени и актуализира Етичния кодекс.
(2) Етичната комисия рекламира и пропагандира добрите практики на етични отношения в БАЧУ.

Чл. 27 При заемане на ръководна позиция, членовете на БАЧУ приемат за свое морално задължение да подпомагат професионалното развитие на своите колеги и да съдействат за възприемането на принципите на настоящия Етичен кодекс в организацията.

Чл. 28 (1) Комисията по етика разглежда постъпилата информация и жалби, свързани със спазването на този Кодекс.
(2) Ако член на комисията е страна по жалбата, същият не участва в разглеждането й. Неговото място за конкретната жалба се заменя с Председателя или с член на УС на БАЧУ с право на глас.
(3)Комисията по етика е длъжна да уведоми ответника по жалбата, да го изслуша и да прецени и неговите обяснения.

Чл. 29. Всякo заинтересованo лице, член на БАЧУ, може да внесе жалба в Комисията по етика.

Чл. 30. При установено от Комисията по етика неспазване на този Кодекс, тя изготвя съответното предложение до УС на БАЧУ за налагане на санкции на нарушителите, както следва:
1. Предупреждение
2. Последно предупреждение
3. Отнемане правото на глас- за определен срок
4. Изключване от Асоциацията

Чл. 31. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да
отчита дейността си пред Общото събрание на БАЧУ.

Чл. 32. Комисията по етика може да се самосезира или бъде сезирана от всеки член на Общото събрание за всички неуредени или спорни случаи по този Кодекс.


Състав на комисията по етика:

Председател:
Розалия Николова

Членове:
Дария Йосифова
София Мянкова