Чл. 32. (1) Членството в Българската асоциация на частните училища се прекратява:
1. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член – физическо лице;
2. с изключването поради:
а. неспазване на разпоредбите на устава на БАЧУ;
б. неплащане на членски внос;
в. увреждане на престижа на БАЧУ, възпрепятстване осъществяването на целите й, нарушаване на професионалната и колегиална етика или друга основателна причина. Заинтересованата страна се поканва писмено да изясни обстоятелствата, ако желае, пред управителния съвет;
г. /отм. ОС 27.06.2016 г./.
3. с прекратяването на БАЧУ;
4. при отпадане. Отпадането поради невнасяне на установените имуществени вноски за повече от една година и системно неучастие в дейността на БАЧУ се констатира по документи, предвидени в устава; /изм. ОС 27.06.2016 г./.
5. въз основа на писмено уведомление до управителния съвет от желаещия да напусне член. Прекратяването на членството в този случай настъпва от дата-та на подаването на уведомлението.
(2) Решението се взема от УС при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
Чл. 33. Решенията, взети от органите за управление на БАЧУ, за съвместна дейност членове, които впоследствие прекратяват членството си, не се прилагат за тях. Внесените суми не подлежат на връщане и остават като фонд на БАЧУ.
Чл. 34. (1) Членовете на Българската асоциация на частните училища запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност.
(2) Членовете отговарят за задълженията на БАЧУ до размера на пред-видените имуществени вноски. Те не отговарят лично за задълженията на БАЧУ.
Чл. 35. При реорганизиране на членовете на Българската асоциация на частните училища правоприемниците им стават членове по право. /отм. ОС 27.06.2016 г./.
Чл. 37. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.