Кои сме ние?

ИСТОРИЯ

Българската Асоциация на Частните Училища (БАЧУ) е учредена на 02.10.1997 г. Тя е най-представителната, работеща браншова организация на частните училища, професионални колежи и детски градини в България.
БАЧУ обединява общо 59 частни детски градини, частни училища и професионални колежи.

БАЧУ Е ЧЛЕН НА:

 • Отраслов съвет за тристранно сътрудничество към МОН
 • Обществен съвет към МОН
 • Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)
 • ЕКНАЙС (Европейски съвет на националните асоциации на независимите училища)

МИСИЯ И ЦЕЛИ НА БАЧУ

Мисията на БАЧУ е да подпомага успешното развитие на частните училища в България и утвърждаването на обществения им авторитет.

Целите на БАЧУ са:

 • Да обединява частните училища и да подпомага тяхното успешно развитие.
 • Да отстоява правата на частните училища и да защитава общите им интереси пред законодателната, държавната и общинските власти.
 • Чрез активно партньорство с държавните и общинските органи да работи за създаването на условия за развитието на частното училищно образование.
 • Да инициира проекти за усъвършенстването на законодателството в сферата на училищното образование.
 • Да популяризира постиженията на частните училища и да съдейства за изграждането на техния положителен публичен образ,
 • Да организира активно образователно сътрудничество със сродни европейски организации и да стимулира участието на своите членове в европейски образователни проекти.
 • Да бъде обществен гарант за качеството на образованието в частните училища – членове на БАЧУ.

ТРАДИЦИОННИ ПРОЯВИ И ДЕЙНОСТИ

 • Фолклорен преглед „Нашите корени“
 • Дискусионен клуб
 • Дискусионен ученически форум
 • Благотворителни акции за подпомагане на деца от социално слаби семейства, деца с увреждания и онкоболни, здравни заведения – концерти, базари, дарения.
 • Организиране и участие в семинари и конференции

ПОСТИЖЕНИЯ НА БАЧУ

2019
2019

В навечерието на Новата 2020 година в Закона за Бюджет 2020 и за децата със СОП в Частното образование са предвидени 2 милиона лева!

2019

Стартиране и провеждане на кампания 3 (три) за изпълнение на проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с период на изпълнение до 31.08.2020 г.

Стартиране и провеждане на кампания 3 (три) за изпълнение на проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с период на изпълнение до 31.08.2020 г.

Стартиране и провеждане на кампания 3 (три) за изпълнение на проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с период на изпълнение до 31.08.2020 г.”, ОП “Наука и образование за интелигентен разтеж” 2014 – 2020 …
Прочетете повече »

2019

Отпадане на попълването на Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството

Отпадна необходимостта от попълване на Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството  от родители на деца и ученици от частните детски градини и училища

2019

Постигнато! Променени срокове и документи …

Променени срокове и документи за получаване на познавателни книжки, учебни комплекти и учебници в частното образование.

2018
2018

Включване в програма за даровити деца

Включване на учениците от частни училища в Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби

2018

Включване в програмата на МОН за квалификация

Учители и директори от частните училища и градини са включени в програмата на МОН за квалификация

2018

Получаване на стипендии от учениците от 8-ми до 12-клас

По инициатива на БАЧУ стипендии ще получат учениците от 8-ми до 12- ти клас от частните училища.

2017
2017

Облекчена процедура за пререгистрация

По предложение на БАЧУ пререгистрацията на частните детски градини и училища по ЗПУО се извърши по облекчена процедура

2008
2008

Безплатни учебници и помагала

По предложение на БАЧУ и с решение на Министерския съвет учениците в частните училища от 1-7 клас и децата в подготвителните групи получават безплатни учебници и помагала

2007
2007

Учредено безвъзмездно право на строеж на училищни сгради със собствени инвестиции

С решение на Столичния общински съвет четири частни училища получиха общински терени с учредено безвъзмездно право на строеж на училищни сгради със собствени инвестиции

2006
2006

Включване в стратегията за развитие на столичното образование

По инициатива на БАЧУ частните училища са включени в Стратегията за развитие на столичното образование

2005
2005

Изменения в Наредбата за отдаване на общинска собственост под наем

По инициатива на БАЧУ СОС прие изменения в Наредбата за отдаване на общинска собственост под наем, с които се определя преференциална начална наемна цена за частни училища и детски градини

2001
2001

Отменен ДДС върху таксите в частните училища

По предложение на БАЧУ Народното събрание отмени ДДС върху таксите в частните училища