Възникване на членството
Чл. 27. (1)  Членуването в Българската асоциация на частните училища е доброволно.
  (2) В Българската асоциация на частните училища могат да членуват български юридически лица и дееспособни физически лица.
Чл. 28. (1) За членове на БАЧУ могат да бъдат приети лица, които притежават лиценз от Министерството на образованието и науката за откриване на частно училище или частна детска градина.
(2) Освен лицата по ал. 1, за членове на БАЧУ могат да бъдат приети и лица, които имат високи професионални постижения в сферата на образованието, ползват се с добра репутация и доверие сред членовете и са препоръчани от трима членове с членство най-малко три години.
Чл. 29. За почетни членове на БАЧУ могат да бъдат приети лица, които са известни със своите академични постижения или с изключително качество в про-фесионалната си дейност в областта на образованието.
Чл. 30. За членове на Българската асоциация на частните училища не могат да бъдат приемани:
1. лица, на които е отнет или е отнеман  лиценза за частно училище или частна детска градина;
2. лица, които са на държавна служба. Такива лица могат да бъдат приемани само за почетни членове;
3. лица, които членуват в организации с религиозна насоченост, извън официално регистрираните вероизповедания в Република България;
4. лица, които членуват в други организации или сдружения, чиито цели и предмет на дейност са идентични или сходни с целите и предмета на дейност на Българската асоциация на частните училища.
Чл. 31. Членовете на БАЧУ се приемат от общото събрание по предложение на управителния съвет, въз основа на писмена молба и документи, удостоверяващи статута им съгласно чл. 28, ал. 1 и декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 30.