Права на членовете
Чл. 38. (1) Членовете на Българската асоциация на частните училища имат право:  да участват в управлението на БАЧУ. Всеки член може да участва, ако желае, в заседанията на управителния съвет, независимо дали се разглеждат въпроси, засягащи неговите интереси; да бъдат информирани за дейността на БАЧУ; да се ползват от имуществото на БАЧУ при условия и по ред, определен в нейните вътрешни правила;  да се ползват от резултатите от цялостната дейност на БАЧУ; да участват в организираните от БАЧУ прояви;    да поставят за разглеждане от БАЧУ на въпроси, засягащи тяхната дейност; (2) Членовете на БАЧУ могат да ползват името и знака на Българската асоциация на частните училища за оповестяване членството си в нея при свои публични, рекламни и други подобни дейности само с предварителното изрично съгласие на председателя.