Българската асоциация на частните училища е партньор на организирания от списание “Мениджър” 10. Юбилеен „Зелен форум“, с участието на институциите и на бизнеса. Форумът ще … Прочетете повече »

• Проект на Наредба за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие • Обучение … Прочетете повече »

Всички родители, имащи желание да участват активно във възпитанието на своите деца, са много много добре дошли. Обучението ще се проведе на 27.05.2019 от 17.30 … Прочетете повече »

Уважаеми колеги, Напомняме Ви за възможността да се регистрирате за участие в Националната програма „Иновации в действие“. Срокът за регистрация е удължен до неделя. Системата … Прочетете повече »

Настоящата Стратегия за възпитателната работа в образователните институции, наричана по-нататък за краткост Стратегията, е първият стратегически документ, който структурира  политиките и мерките, свързани с възпитателната … Прочетете повече »

Този инструмент за самоанализ е разработен в рамките на проекта „Приобщаващо образование в ранна детска възраст (IECE)“, осъществяван от Европейската агенция за специални образователни потребности … Прочетете повече »

Центърът за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО) представя на вниманието Ви доклада “Грамотността при четене в началния етап на образование”- резултати от участието … Прочетете повече »