Финални варианти на проекти на нови наредби:

  • НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
  • Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
  • Наредба за приобщаващото образование
  • НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
  • наредба № 10 – Раздел II Учебно и неучебно време