У С Т А В
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА”

Приет с решение на общото събрание на заседание, проведено на 12.06.2001 година и изменен с решение на общото събрание, проведено на 27.06.2016 г.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Българската асоциация на частните училища е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел на български юридически и дееспособни физически лица, които обединяват усилията си за развитие на частното училищно и предучилищно образование и предучилищното възпитание в България и за издигане на обществения им авторитет.
Чл. 2. Българската асоциация на частните училища осъществява своята дейност въз основа на действащите закони в Република България, този устав и решенията на общото събрание.
Чл. 3. Българската асоциация на частните училища е организация за осъществяване на дейност в частна полза.

НАИМЕНОВАНИЕ
Чл. 4. (1) Наименованието, под което сдружението осъществява дейността си, е БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА (БАЧУ). Наименованието може да се изписва и на чужд език.
(2) БАЧУ има кръгъл печат, на който се изписва нейното наименование, и собствен запазен знак.

СЕДАЛИЩЕ
Чл. 5. Седалището на БАЧУ е в гр. София, ул. Христо Белчев, № 21.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ
Чл. 6. Българската асоциация на частните училища си поставя следните цели:
1. да защитава общите интереси на своите членове пред държавните и общинските органи, неправителствени и други организации;
2. да създава условия за лоялна конкуренция между участниците в процеса на развитие на частното образование и предучилищното възпитание;
3. да съдейства за повишаване качеството на обучението в частните училища;
4. да участва активно в промените в образователната система у нас.
Чл. 7. Средствата за постигане на целите, които си поставя Българската асоциация на частните училища, са:
1. представлява своите членове и защитава техните интереси пред държавните органи и обществените организации при прояви на нелоялна конкуренция, некоректност и други незаконосъобразни действия на български и чуждестранни организации и лица;
2. предоставя на съответните държавни органи предложения при разработване и актуализиране на закони и подзаконови нормативни актове, свързани с развитието на образованието и възпитанието на децата и подрастващите;
3. сътрудничи с Министерство на образованието и науката за развитието на частните училища и частните детски градини, усъвършенстването на нормативната уредба и в осъществяването на актуални образователни проекти;
4. набира и обобщава информация за състоянието и развитието на частното образование и предучилищно възпитание и я предоставя на членовете си и на средствата за масова информация;
5. разработва и предлага на своите членове норми на колегиалност, етичност и лоялност;
6. привлича за сътрудничество и партньорство организации и граждани, съпричастни към частното образование и предучилищно възпитание;
7. съдейства на своите членове за извънсъдебно уреждане на спорове между тях;
8. установява и развива контакти и сътрудничество със сродни международни организации и с частни училища и частни детски градини в други страни и представлява своите членове в международни прояви, свързани с дейността им, без да нарушава техните права за пряко участие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 8. Българската асоциация на частните училища има следния предмет на дейност: разработване на проекти за постигане на високо равнище на обучение в частните училища; организиране на рекламна и информационна дейност за популяризиране на постиженията на частните училища и частните детски градини-членове на БАЧУ, организиране на различни форми за повишаване на квалификацията и подпомагане на професионалното развитие на педагогическите кадри в частните училища и частните детски градини;организиране на конкурси, конференции, семинари, симпозиуми по въпросите на образованието и други прояви за насърчаване на гражданската активност, социалната солидарност и дарителството, в защита правата на децата и младите хора в училище;участие в национални, регионални и международни образователни програми.
СРОК
Чл. 9. Българската асоциация на частните училища се създава за неопределен срок.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 10. Органите на управление на Българската асоциация на частните училища са:
1. общо събрание;
2. управителен съвет;
3. председател на БАЧУ

Общо събрание
Чл. 11. (1) Общото събрание (ОС) е върховен орган на Българската асоциация на частните училища.
(2) Общото събрание се състои от всички членове на БАЧУ.
Чл. 12. Общото събрание има следните права:
1. приема, изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3.избира и освобождава членовете на управителния съвет /отм. ОС 27.06.2016 г./
5. взема решения за откриване и закриване на клонове;
6. взема решения за участие в други организации, в това число и международни;
7. взема решения за преобразуване или прекратяване на БАЧУ;
8. приема основните насоки и програма за дейността на БАЧУ;
9. приема бюджета на БАЧУ;;/отм. ОС 27.06.2016 г./
11. взема решения относно дължимостта и размера на встъпителния и годишен членски внос или на други вноски по необходимост;
12. приема отчета за дейността на управителния съвет;
13. отменя решения на другите органи на БАЧУ, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи нейната дейност;/отм. ОС 27.06.2016 г./
15. взема решения и по други въпроси, предвидени в устава.
Чл. 13. Правата по т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 на предходния член не могат да се възлагат на други органи на БАЧУ.
Чл. 14. Общото събрание се свиква в населеното място, където е седалището на БАЧУ, от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на ОС, то се свиква от Софийски градски съд по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
Чл. 15. (1) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на ОС и по чия инициатива се свиква.
(2) Поканата /изм. ОС 27.06.2016 г./ се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на БАЧУ, най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл. 16. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
Чл. 17. (1)Всеки член на общото събрание има право на един глас.
(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора линия включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения;
Чл. 18. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Чл. 19. (1) Решенията на общото събрание се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) Решенията по чл. 12, т. 1 и 7, се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Управителен съвет
Чл. 20. (1) Управителен орган на на Българската асоциация на частните училища е управителният съвет (УС).
(2) Управителният съвет се състои от три до седем лица /изм. ОС 27.06.2016 г./. Юридическите лица, които са членове на БАЧУ, могат да посочват за членове на УС и лица, които не са членове на Българската асоциация на частните училища. Членовете на управителния съвет се избират от общото събрание с явно гласуване за срок от три години.
(3) На своето първо заседание управителният съвет избира измежду своите членове председател, заместник-председател и секретар.
(4) Избраният от Управителният съвет председател на БАЧУ е член по право на управителния съвет и негов председател
Чл. 21.Управителният съвет има следните правомощия:
1. представлява Българската асоциация на частните училища и определя обема на представителната власт на отделни свои членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на БАЧУ при спазване на изискванията на устава;
4. подготвя и внася в общото събрание проект на бюджет;
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на БАЧУ;
6. определя реда и организира извършването на дейността на БАЧУ и носи отговорност за това; 7. определя адреса на БАЧУ;
8. разглежда молбите за приемане на нови членове в БАЧУ и ги приема;
9. осъществява и поддържа връзка с Европейския съвет на националните асоциации на независимите училища и предлага на общото събрание членство в други сродни международни организации;
10. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
11. изпълнява задълженията, предвидени в устава.
Чл. 22. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват най-малко веднъж на три месеца и се ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от зам.-председателя или от определен от управителния съвет негов член.
(2) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.
(3) Присъстващо е и такова лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член на УС се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 21, т. 3 и 6 и чл. 47, ал. 2 – с обикновено мнозинство от всички членове.
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички негови членове.
Чл. 23. Членовете на управителния съвет носят солидарна имуществена отговорност за виновно причинени щети на БАЧУ.

Председател
Чл. 24. Председателят на Българската асоциация на частните училища се избира пряко от Управителния съвет с мнозинство 2/3 от всички членове, с явно гласуване, за срок от три години и по право е председател и на управителния съвет.
Чл. 25. (1) Председателят ръководи оперативно дейността на БАЧУ въз основа на устава и решенията на общото събрание. Той представлява БАЧУ в страната и в чужбина. 2. Председателят, в рамките на своята компетентност
1. организира изпълнението на решенията на общото събрание;
2. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;
3. предлага на управителния съвет щата на БАЧУ и сключва трудовите договори със служителите и всички други договори, свързани с изпълнението на текущата дейност в БАЧУ;
4. извършва сделки с имуществото на БАЧУ с одобрението на УС в границите, определени от общото събрание;
5. предлага на общото събрание промени в състава на УС;
6. съхранява текущата документация и архива на БАЧУ;
7. отчита дейността на управителния съвет пред общото събрание.
Заместник-председател и секретар
Чл. 26.(1) Заместник-председателят на управителния съвет се избира от състава на УС с обикновено мнозинство, с явно гласуване, за срок от три години.
(2) Заместник-председателят на управителния съвет има следните правомощия:
1. подпомага председателя на управителния съвет при изпълнение на функциите му, регламентирани в чл. 25;
2. при отсъствие на председателя или установена от УС трайна невъзможност за него да изпълнява функциите си, по по решение на УС, прието с мнозинство 2/3 от членовете му, поема делегираните му в нея правомощия;
(3) Секретарят на управителния съвет има следните правомощия:
1. подпомага председателя на управителния съвет при организирането на работата на общото събрание и на управителния съвет;
2. координира дейностите по подготовката и изпълнението на целевите програми на БАЧУ.

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Възникване на членството
Чл. 27. (1) Членуването в Българската асоциация на частните училища е доброволно.
(2)В Българската асоциация на частните училища могат да членуват български юридически лица и дееспособни физически лица.
Чл. 28. (1) За членове на БАЧУ могат да бъдат приети лица, които притежават лиценз от Министерството на образованието и науката за откриване на частно училище или частна детска градина.
(2) Освен лицата по ал. 1, за членове на БАЧУ могат да бъдат приети и лица, които имат високи професионални постижения в сферата на образованието, ползват се с добра репутация и доверие сред членовете и са препоръчани от трима членове с членство най-малко три години.
Чл. 29. За почетни членове на БАЧУ могат да бъдат приети лица, които са известни със своите академични постижения или с изключително качество в професионалната си дейност в областта на образованието.
Чл. 30. За членове на Българската асоциация на частните училища не могат да бъдат приемани:
1. лица, на които е отнет или е отнеман лиценза за частно училище или частна детска градина;
2. лица, които са на държавна служба. Такива лица могат да бъдат прие-мани само за почетни членове;
3. лица, които членуват в организации с религиозна насоченост, извън официално регистрираните вероизповедания в Република България; /отм. ОС 27.06.2016 г./.
Чл. 31. Членовете на БАЧУ се приемат от УС , въз основа на писмена молба и документи, удостоверяващи статута им съгласно чл. 28, ал. 1 и декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 30. /изм. ОС 27.06.2016 г./.

Прекратяване на членството
Чл. 32. (1)Членството в Българската асоциация на частните училища се прекратява:
1. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член – физическо лице;
2. с изключването поради:
а. неспазване на разпоредбите на устава на БАЧУ;
б. неплащане на членски внос;
в. увреждане на престижа на БАЧУ, възпрепятстване осъществяването на целите й, нарушаване на професионалната и колегиална етика или друга основателна причина. Заинтересованата страна се поканва писмено да изясни обстоятелствата, ако желае, пред управителния съвет;
г. /отм. ОС 27.06.2016 г./.
3. с прекратяването на БАЧУ;
4. при отпадане. Отпадането поради невнасяне на установените имуществени вноски за повече от една година и системно неучастие в дейността на БАЧУ се констатира по документи, предвидени в устава; /изм. ОС 27.06.2016 г./.
5. въз основа на писмено уведомление до управителния съвет от желаещия да напусне член. Прекратяването на членството в този случай настъпва от дата-та на подаването на уведомлението.
(2) Решението се взема от УС при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
Чл. 33. Решенията, взети от органите за управление на БАЧУ, за съвместна дейност членове, които впоследствие прекратяват членството си, не се прилагат за тях. Внесените суми не подлежат на връщане и остават като фонд на БАЧУ.
Чл. 34. (1) Членовете на Българската асоциация на частните училища запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност.
(2) Членовете отговарят за задълженията на БАЧУ до размера на пред-видените имуществени вноски. Те не отговарят лично за задълженията на БАЧУ.
Чл. 35. При реорганизиране на членовете на Българската асоциация на частните училища правоприемниците им стават членове по право. /отм. ОС 27.06.2016 г./.
Чл. 37. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Права на членовете
Чл. 38. (1) Членовете на Българската асоциация на частните училища имат право:
• да участват в управлението на БАЧУ. Всеки член може да участва, ако желае, в заседанията на управителния съвет, независимо дали се разглеждат въпроси, засягащи неговите интереси
• да бъдат информирани за дейността на БАЧУ да се ползват от имуществото на БАЧУ при условия и по ред, определен в нейните вътрешни правила;
• да се ползват от резултатите от цялостната дейност на БАЧУ;
• да участват в организираните от БАЧУ прояви;
• да поставят за разглеждане от БАЧУ на въпроси, засягащи тяхната дейност;
(2) Членовете на БАЧУ могат да ползват името и знака на Българската асоциация на частните училища за оповестяване членството си в нея при свои публични, рекламни и други подобни дейности /изм. ОС 27.06.2016 г./.

Задължения на членовете
Чл. 39. Членовете на Българската асоциация на частните училища са длъжни:
• да спазват този устав и да изпълняват решенията на органите на управление на БАЧУ;
• да плащат членски внос в определените от УС размер и срок и приет от общото събрание; /изм. ОС 27.06.2016 г./.
• да съдействат за постигане целите на БАЧУ, да участват в дейността й и да подпомагат нейните инициативи;
• да предоставят на БАЧУ информацията, необходима за изпълнение на взетите решения и за постигане на нейните цели;
• да предоставят средствата, необходими за изпълнение на целеви програми и за други прояви на БАЧУ, за които те предварително са дали съгласие;
• да уведомяват своевременно управителните органи на БАЧУ за настъпили промени в органите на управление на юридическите лица – членове и за лицата, които ги представляват.
Чл. 40. Почетните членове участват в дейността на БАЧУ със съвещателен глас.

ИМУЩЕСТВО
Чл. 41. (1) Българската асоциация на частните училища формира своето имущество и се издържа от встъпителни вноски, годишни членски вноски, заплащани от членовете, приходи от дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица, целеви парични вноски от членовете за финансирането на конкретни програми и проекти и от други приходи, позволени от закона.
(2) Встъпителната вноска се внася еднократно при приемането на нов член на БАЧУ в едномесечен срок от датата на приемането. (3) Годишната членска вноска се внася на две равни вноски – първата не по-късно от края на първото тримесечие, а втората – не по-късно от края на третото тримесечие на годината. (4) Общото събрание определя ежегодно размера на встъпителната и годишната членска вноска в зависимост от бюджета на БАЧУ. По решение на общото събрание членските вноски на физическите и юридическите лица могат да бъдат различни.
Почетните членове не плащат членски вноски.
Чл. 42. Българската асоциация на частните училища може да откаже да приеме дарение, когато дарителят поставя условия, накърняващи независимостта и автономността й или противоречащи на устава.
Чл. 43. (1) Разходите на Българската асоциация на частните училища се извършват съгласно годишен бюджет, приет от общото събрание. (2) В бюджета на БАЧУ могат да се образуват целеви парични фондове за финансиране на отделни програми и проекти. Средствата по тези фондове се набират от доброволни вноски на заинтересованите членове или от дарения.
Чл. 44. Българската асоциация на частните училища има свои банкови сметки в левове и валута. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БАЧУ
Чл. 45. Българската асоциация на частните училища се прекратява:
1. с решение на общото събрание;
2. с решение на Софийски градски съд в предвидените от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 46 (1) При прекратяване на БАЧУ се извършва ликвидация. (2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет или определено от него лице. (3) Ако не е определен ликвидатор по реда на предходната алинея, той се определя от Софийски градски съд.
(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА
Чл. 47 (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се решава от общото събрание на БАЧУ.
(2) Ако не е било взето решение за това до прекратяването, то се взема от ликвидатора. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Този устав е приет на заседание на общото събрание на Българската асоциация на частните училища, проведено на 12.06.2001г. (дванадесети юни две хиляди и първа година) в гр. Пловдив и е изменен с решение на общото събрание проведено на 27.06.2016 г.