У С Т А В
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА”

Приет с решение на общото събрание на заседание, проведено на 12.06.2001 година и изменен с решение на общото събрание, проведено на 27.06.2016 г.

C__Users_valentina.voikova_Desktop_ustav