Уважаеми колеги,
в сайта на МС, обществени консултации, може да се запознаете с Проекта на Решение за приемане на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Р България (2021-2030) и да изпратите вашите съображения или предложения. За обсъждането на тази Рамка в ОСТС ви запознах преди време и негативната реакция на член на ОСТС по нашите предложения – автономия в средното образование, иновативни детски градини, подобряване на мерките за децата със СОП, равнопоставено отношение и включване на ЧО в ОПНО и разширено включване в НП 2021, като инсрументи за постигане на целите на Стратегическата рамка. Общественото обсъждане приключва на 12.12.2020 г. В рамките на този срок може да изпратите съображения и предложения и за други приоритети, относими и за ЧО, които коментирахме.

Проект на Решение за приемане на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030).

Проектът на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030) представя основните принципи и приоритети в развитието на образователната система и определя конкретни цели, дейности и мерки за тяхното изпълнение. При дефинирането им са обхванати ключови процеси в сферата на предучилищното и училищното образование, като достъп до образование, обхват, повишаване на качеството, кариерно ориентиране, дигитализация на учебния процес, иновативни дейности, устойчиво развитие, формиране на нагласи за учене през целия живот, квалификация на педагогическите специалисти и др.

Необходимостта от разработване и прилагане на Стратегическата рамка се обуславя от различни предизвикателства като динамиката на обществения живот в XXI-ви век, интензивността на темповете и нееднородността на процесите на развитие във всички обществени сфери. За справянето с тези предизвикателства е необходимо да се осигури възможност за българските граждани да бъдат образовани, с умения за справяне с промените и с перспективи за лично и обществено благополучие.

Рамката поставя като цел всички български младежи да завършват училищно образование като функционално грамотни, иновативни, социално-отговорни и активни граждани, мотивирани да надграждат своите компетентности чрез учене през целия живот.

Индикативната оценка на необходимия финансов ресурс за периода 2021 – 2030 година за изпълнение на заложените цели на Стратегическата рамка възлиза на приблизително 50 млрд. лв.

Дата на откриване: 12.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 14.12.2020 г.

Доклад относно проект на Решение за приемане на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030)
Проект на Решение за приемане на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030)
Проект на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030)