ПРОЦЕДУРА ЗА ЧЛЕНСТВО В БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА (БАЧУ)

 (Приета на заседание на УС на БАЧУ, проведено на 16.11.2016 г.)  През 2017 г. Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) чества своя 20-годишен юбилей. БАЧУ е единствената  работеща браншова организация на частните училища, частни детски градини  и колежи в България, създадена на 02.10. 1997 г. Вече 20 години Асоциацията работи активно в защита на интересите на частното образованиe и обучение в България и утвърждаване на доброто име на нейните членове. БАЧУ е гарант за качество на образованието на своите членове. Независимо от трудностите първите частни училища и детски градини са създадени още през 1992 г.   Сега частното образование е реалност и съществена част от българското образование. Призови места  при външното оценяване и матурите, реализация на над 90 % от завършващите, това са само част от успехите на членовете на БАЧУ. Към момента БАЧУ обединява:20 частни училища, 6 професионални колежи и 17 детски градини.                                                                БАЧУ е член на:

  • БСЧП „Възраждане”
  • Асоциация на индуструалния капитал в България
  • Отраслов съвет за тристранно сътрудничество към МОН
  • Обществен съвет към министъра на образованието и науката
  • ЕКНАИС (Европейски съвет на националните асоциации на независимите училища)

Мисия: Да бъде обществен гарант за качеството на образованието в частните училища – членове на БАЧУ.  Цели:   – Да отстоява правата на частните училища и частните детски градини и да защитава общите им интереси пред законодателната, държавната и общинските власти.   – Да инициира проекти за усъвършенстването на законодателството в сферата на училищното образование.   – Да популяризира постиженията на частните училища и да съдейства за изграждането на техния положителен публичен образ.  – Да развива активно образователно сътрудничество със сродни европейски организации.
 Постижения:   –  Народното събрание отмени ДДС върху таксите в частните училища   –  Министерският съвет реши учениците в частните училища и децата в подготвителните групи да получават безплатни учебници и помагала.   –  Столичният общински съвет определи преференциална начална наемна цена за частни училища и детски градини   –  С решение на СОС четири частни училища получиха общински терени с безвъзмездно право на строеж на училищни сгради.   –  Подписан Меморандум за сътрудничество между БАЧУ и НБУ. Предимството да си член на БАЧУ?   –  Защита правата на членовете и общите им интереси пред законодателната, държавната и общинските власти като обществени организации, равнопоставени на държавните.   –  Активно партньорство с държавните и общинските органи за подобряване на условията за развитие на частното училищно образование.   –  Обединява частните детски градини и училища и подпомага тяхното успешно развитие.   –  Популяризира постиженията на частните детски градини и училища и съдейства за изграждането на техния положителен публичен образ.  –  Чрез  БАЧУ, като браншова организация, членовете й могат да достигнат  до представители на държавата, общината и други органи и организации.  –  Осигурява помощ при оформяне на документи за кандидатстване за регистрация на частно учебно заведение, за държавни субсидии, за въпроси, оплаквания и др.   –   Възможности за обмяна на опит и добри практики в национален и международен мащаб. Споделяне на сходни проблеми и начини за тяхното разрешаване. Формирани са секции: „Детску градини“, „Училища“, „Дискусионен форум“, „Дискусионен форум на учениците“, „Медии“ и др.   –  Гордост от това да си част от общността на БАЧУ, като еталон и гаранция на качествено образование. Знак за качество, който се търси и привлича.   –   Възможност за комуникация с международни организации като ОМЕП (Световната организация за предучилищно възпитание) и ЕКНАИС (Европейският съвет на националните асоциации на независимите училища), с които БАЧУ е в сътрудничество и от които получава подкрепа.  Как да станеш член на БАЧУ:   Членуването в Българската асоциация на частните училища е доброволно.   Член на Българската асоциация на частните училища може да стане частна детска градина, частно училище и частен професионален колеж, получили лиценз от МОН, които спазват условията на Устава и да са функционирали в продължение на минимум 3 години. Освен посочените лица за членове на БАЧУ могат да бъдат приети и лица, които имат високи професионални постижения в сферата на образованието, ползват се с добра репутация и доверие сред  членовете и са препоръчани от трима членове с членство най-малко три години. Членове на БАЧУ могат да бъдат български   юридически лица и дееспособни физически лица.  За почетни членове на БАЧУ могат да бъдат  приети лица, които са известни със своите академични постижения или с изключителното качество в професионалната си дейност  са допринесли за развитие на частното образование в страната.   Условията за членство в БАЧУ са определени в Устава, чл. 27, чл. 29, чл. 30 и чл. 31.

Процедура за прием на членове в БАЧУ  >I етaп – Кандидатстване  Подава се заявление за членство по образец. Приложения към него:  1.      Копие от заповед на МОН за откриване на училището, колежа, детската градина.  2.      Декларация за обстоятелствата по чл. 30 от Устава на БАЧУ, по образец.  3.      Решение за съдебната регистрация на юридическото лице, носител на лиценза (копие).  4.      Решение на управляващия орган на юридическото или физическо лице, носител на лиценза, за кандидатсване на частното училище, детска градина или колеж за член на БАЧУ, копие.  5.      Кратка информация за организацията.      Рекламни материали или електронна страница на кандидата.  >II етап  Среща с ръководството на БАЧУ  Управителният  съвет на БАЧУ разглежда постъпилите документи  и кани кандидата на разговор в офиса на БАЧУ.  >III етап  Решение на УС на БАЧУ, взето на редовно заседание.  При изпълнени всички условия, УС на БАЧУ взема  решение за прием.  Новоприетият член на БАЧУ придобива всички права и задължения за член на БАЧУ, след като заплати встъпителен и годишен членски внос.  Ако кандидатът не е изпълнил всички условия за членство, УС на БАЧУ взема решение да върне кандидата, до тяхното изпълнение. > IV етап УС на БАЧУ изпраща съобщение за членство на кандидата или за неприемане, като  посочва причините за това. >V. Етап Връчване на сертификат за членство в БАЧУ на Общо събрание, където приетият член представя своите постижения и работа.                                              Прекратяване на членството   Членството в  БАЧУ  се прекратява в следните случаи:   –   със смъртта или поставянето под пълно запрещение на члена; –   с изключването поради:   а.  неспазване на разпоредбите на устава на БАЧУ;   б.  неплащане на членски внос;   в. увреждане на престижа на БАЧУ, възпрепятстване осъществяването на целите й, нарушаване на професионалната и колегиална етика или друга основателна причина.Заинтересованата страна се поканва писмено да изясни обстоятелствата, ако желае,  пред Управителния съвет;  –   с прекратяването на БАЧУ;   – при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на БАЧУ, които се констатират по документи, предвидени в устава;   –  въз основа на писмено уведомление до управителния съвет от желаещия да напусне член. Прекратяването на членството в този случай настъпва от датата на подаването на уведомлението.  >Решение за прекратяване на членството   Решението се взема от УС на редовно заседание.    Отписване от Регистъра на членовете на БАЧУ   Напусналият член се отписва от регистъра на членовете на БАЧУ.