Центърът за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО) представя на вниманието Ви доклада “Грамотността при четене в началния етап на образование”- резултати от участието на България в Международното изследване на уменията по четене PIRLS 2016 на учениците от 4. клас.

Резултатите от изследването бяха представени в края на 2017 г., както на международно ниво, така и в България. В средата на 2018 г. ЦОПУО получава националните данни и подготви настоящия доклад, който представлява вторичен анализ на данните с акцент върху резултатите на българските ученици.

Изследването PIRLS е сред най-авторитетните проучвания в света. То отчита тенденциите в постиженията на учениците и изучава различията между националните образователни системи в повече от 50 страни, за да подпомогне подобряването на преподаването и ученето по света. От 2001 г. то се провежда на всеки пет години от Международната асоциация за оценяване на постиженията на образованието (IEA), като обхваща учениците от 4. клас. България се включи в изиследването за четвърти пореден път.

Докладът е публикуван на адрес: http://copuo.bg.
В офиса на БАЧУ ще намерите Доклада на хартиен носител.

Надяваме се, че резултатите в него ще са полезни за работата ни!”

Мария Каменова
Председател на БАЧУ