Изх. № РУО1-8004/09.04.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката № 9105-133/09.04.2020 г., вх. № РУО1-7942/09.04.2020 г., Ви уведомявам, че с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, обн. в ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г., се изменя чл. 13, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата, като отпада изискването РУО да съгласува и да утвърждава Списък-образец № 1, Списък-образец № 2 и Списък-образец № 3.
Във връзка с отпадането на необходимостта от достъп за съгласуване и утвърждаване е актуализирана степента на достъп за РУО до информацията в НЕИСПУО със заповед № РД 09-720/02.04.2020 т. на министъра на образованието и науката за изменение на заповед № РД 09-2892/10.10.2018 г.
Заповедта влиза в сила от учебната 2020/2021 г.

Приложение:
1. Заповед № РД 09-720/02.04.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД