Ново постижение на БАЧУ

Отпада попълването на информация в Работната карта “Характеристика на средата- образователно ниво и трудовата заетост на семейството” от частните детски градини и частните училища.

Вижте промените в Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 8 от 2016 г. параграф 3 Приложение 1 към чл.7, т.1 б и мотивите за тези промени в приложените файлове

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба No 8 от 2016 г. за информацията и документите за
системата на предучилищното и училищното образование
(обн., ДВ, бр. 66 от 2016 г., изм. и доп. бр. 75 от 2017 г., бр. 50 от 2018 г., бр. 42 от 2019 г.)