Поредно постижение на Българската асоциация на частните училища

Стартиране и провеждане на кампания 3 (три) за изпълнение на проект BG05M20P001-2.010-0001 “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” с период на изпълнение до 31.08.2020 г.”, ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В проекта могат да участват учители и от частните училища.
Заявката се подава от директора на училището до РУО. Учителите, които могат да се включат да са на възраст до 34, 34 до 54 и над 54 г., което е една добра възможност да се квалифицира целия екип на училището.
За включването на училището е небходимо да се познава добре Инструкцията, а необходимата заявка, Приложение 16, е в прикачения файл.
Повече за ОП може да научите на www.eufunds.bg и дирекция Европейски структурни и инвестиционни фондове на МОН.
Членове на БАЧУ вече подадоха заявка за квалификация.

Възползвайте се и вие!