Проект на заповед за утвърждаване на система за оценяване

З А П О В Е Д
No ………………/…………2019 г.

На основание чл. 25, ал. 4, във връзка с ал. 2 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 12 от Наредба No 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците от 01.09.2016 г. и оценяването на резултатите от обучението по физическо възпитание и спорт при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

………

Оригинален текст на уеб-сайта на МОН »