Промени в наредби на МОН

На сайта на МОН са публикувани промени в наредби:
НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.) – ОТМЕНЯ Наредба № 12 от 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти(12.08.2019 г.) –
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн. – ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.;….; изм. и доп., бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г.)
Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.;…, изм. и доп., бр. 32 от 16.04.2019 г.)
Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (обн. – ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г.; изм. и доп., бр. 35 от 24.04.2018 г., в сила от 24.04.2018 г.; изм., бр. 26 от 29.03.2019 г.)
Наредба № 8121з-194 от 21 февруари 2019 г. за определяне на реда за взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията
Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2017 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 68 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12 и 78 от 2017 г.)

Вижте повече на уеб-сайта на МОН: https://www.mon.bg/bg/59

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба No 8 от 2016 г. за информацията и документите за
системата на предучилищното и училищното образование
(обн., ДВ, бр. 66 от 2016 г., изм. и доп. бр. 75 от 2017 г., бр. 50 от 2018 г., бр. 42 от 2019 г.)