Руският лицей обединява няколко образователни структури – детска градина, езиково училище, училище за танцово изкуство и руска балетна школа.
Началото на Руския Лицей – София е поставено през 1999 г. с откриването на Руската Балетна Школа.
Плодотворната работа с деца от различни възрастови групи довежда до необходимостта от създаването на лицензирано училище, в което най-изявените от тях да получат професионална танцова подготовка.
Така през 2004 г. е открито Частното Училище за Танцово изкуство „Галина  Сергеевна Уланова” с обучение по специалност “Класически танц”, а от 2007 г. и по специалност “Модерни танци”.
През изминалите години Училището развива както учебно-възпитателната, така и художествено-творческата дейност. Могобройните сценични изяви са заслужено оценени със спечелването на национални и международни отличия и награди. Училището придобива популярност и заема достойно място в образователно-културната действителност на България.
През 2009 г. е открита Детска градина с ранно чуждоезиково обучение по руски и английски език, както и с акцент върху танцовата и музикална подготовка на децата.
За училищната подготовка на децата в същата година е открито и Начално училище, което през 2010 г. е преобразувано в Средно общообразователно училище с разширено изучаване от І-ви до VІІ-ми клас и профилирано обучение от VІІІ-ми до ХІІ-ти клас по руски и английски език.

По този начин, след завършване на четвърти клас учениците могат да продължат образованието си или в Езиковото училище (ако основната им цел е овладяването на руски и английски език) или в Училището за танцово изкуство (ако основната им цел е професионално обучение по класически танц или модерни танци).
Така е завършено създаването на Руския Лицей – София, в който децата могат да бъдат обучавани и възпитавани в единна образователно-културна среда от 3-годишна възраст до завършване на средно образование.
Руски лицей е член на БАЧУ.
Интернет адрес: http://www.ruliceum.org/bg